Kanał RSS: Gazeta Prawna - Podatki i rachunkowość

Logotyp serwisu informacyjnego

Publikowany przez serwis informacyjny Gazeta Prawna
Adres kanału RSS http://podatki.gazetaprawna.pl/rss.xml
Data ostatniej aktualizacji03.23.2019

Nowy obowiązek raportowania w 2019 roku: Co jest schematem podatkowym?

Marz 08 2019 Wersja archiwalna

<![CDATA[

Raportowanie schematów podatkowych, zgodnie z założeniem ustawodawcy, dotyczy 3 kategorii podmiotów. Mianem promotora określono doradców podatkowych, radców prawnych czy adwokatów. Innymi słowy, jest to każda osoba, która opracowuje i udostępnia schemat podatkowy. W tym procesie udział biorą także podmioty wspomagające tj. biegły rewident lub księgowy prowadzący księgi rachunkowe. Obowiązek raportowania danych dotyczy też korzystających ze schematów podatkowych. Chodzi więc o podmiot, któremu udostępniane są schematy podatkowe.

Czym jest schemat podatkowy?

Odpowiedź na to pytanie bywa kłopotliwa, ze względu na szeroka definicję ustawową. W art. 86a § 1 pkt 9 Ordynacji podatkowej ustawodawca wyjaśnił co należy rozumieć pod pojęciem „schemat podatkowy”, jest to uzgodnienie, które:

• spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą,• posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub • posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Nie można zatem mówić wyłącznie o korzyści majątkowej definiując schemat podatkowy, choć ta może z niego wynikać. Jest to także szersze pojęcie od optymalizacji czy obejścia prawa podatkowego. W objaśnieniach Ministerstwa Finansów wskazano, że uzgodnienie, które posiada ogólną cechę rozpoznawczą (a nie posiada szczególnej lub innej szczególnej cechy rozpoznawczej) musi również spełniać kryterium głównej korzyści , aby mogło zostać uznane za schemat podatkowy. Uzgodnienie w stosunku do którego została zidentyfikowana szczególna cecha rozpoznawcza lub inna szczególna cech a rozpoznawcza nie musi spełniać kryterium głównej korzyści, aby stanowić schemat podatkowy .

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, schemat podatkowy może być pewnym rozwiązaniem intelektualnym, wypracowanym w oparciu o znajomość przepisów prawa podatkowego i praktykę jego stosowania.

Informacja o schemacie podatkowym zawiera m.in. dane identyfikujące przekazującego informację oraz korzystającego, któremu udostępniony został schemat podatkowy, w tym informacje dotyczące firmy lub imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia czy identyfikator podatkowy NIP. Niezbędne będzie też streszczenie opisu uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy i opis działalności gospodarczej do której ma zastosowanie schemat podatkowy.

]]


Luka w VAT w 2018 roku. Polski Instytut Ekonomiczny przedstawił wyliczenia

Marz 08 2019 Wersja archiwalna

<![CDATA[

"Luka VAT osiągnęła w 2018 r. poziom 12,2 proc. przychodów teoretycznych, czyli była niższa niż średnia europejska według ostatnich dostępnych danych" - napisano w raporcie PIE.

Zgodnie z raportem, instytucje analizujące lukę VAT oraz jej rozmiary w Polsce i pozostałych krajach UE sygnalizowały pogłębianie się tego zjawiska w naszym kraju. Wyliczenia wskazują, że po 2008 r. nastąpił wzrost luki podatkowej do poziomu 24,2 proc. w 2015 r.

W latach 2008-2009 wpływy z VAT spadły o 2,3 mld zł, a w latach 2012-2013 o 6,6 mld zł, co było zasadniczą przyczyną problemów w realizacji budżetu państwa po stronie dochodowej.

"Wzrost luki VAT można też zaobserwować analizując zmiany udziału wpływów z podatku VAT (w ujęciu memoriałowym) w PKB krajów Unii Europejskiej w latach 2008-2015" - zauważono w raporcie. Wyliczono, że średnio dla całej Unii relacja ta uległa poprawie o 0,4 punktu procentowego, podczas gdy w Polsce pogorszyła się o 0,9 punktu procentowego.

Wskazano, że problem narastającej luki, która nie zmieniała się mimo poprawy koniunktury gospodarczej, wymusił radykalne zmiany w organach kontroli skarbowej.

Według raportu, atutem zreformowanej administracji podatkowej jest znaczące zwiększenie jej możliwości analitycznych, szczególnie dzięki użyciu zaawansowanych rozwiązań IT. Autorzy raportu piszą, że dysponuje ona również unikalnym system monitorowania przepływów finansowych (STIR), który - według PIE - czyni Polskę prekursorem w zakresie wykorzystywania analiz big data do identyfikacji nieprawidłowości i reagowania na nie w czasie rzeczywistym.

"Według szacunków Ministerstwa Finansów luka podatku VAT w 2018 roku po raz kolejny uległa zmniejszeniu z 15,3 proc. w 2017 r. do 12,2 proc. W 2016 roku wartość ta wyniosła około 20,7 proc., a w 2015 roku - 24,2 proc." - napisano.

Dodano, że skumulowany jednoroczny efekt uszczelnienia podatku VAT w latach 2016-2018 wynosi obecnie ok. 21,7 mld zł, a skumulowane wpływy z podatku VAT, które udało się uzyskać w ciągu trzech lat - czyli od momentu, w którym luka podatkowa zaczęła maleć - to przynajmniej 40,1 mld zł.

Autorzy raportu wskazują, że wzrost wpływów z podatku VAT nie jest jedynie efektem uszczelnienia luki podatkowej, ale także dobrej koniunktury gospodarczej - zarówno krajowej, jak i światowej. Zaznaczono, że w krajach "starej 15" luka VAT nie rosła w takim tempie jak w Polsce i dopiero obecnie nasz kraj ma lukę niższą niż średnia europejska.

"Ponadto, biorąc pod uwagę inne przychody, około 51,8 mld zł dodatkowych środków mogły przynieść działania uszczelniające w latach 2016-2018" - czytamy.

Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych powołując się na swoje tzw. szybkie szacunki poinformowało we wtorek, że luka w VAT w Polsce spadła z 14,7 proc. w 2017 r. do 7,2 proc. w 2018 r., czyli 13,8 mld zł. "To oznacza, że w ciągu dwóch lat luka zmniejszyła się z 36,9 miliardów złotych w 2016 r. do 13,8 miliardów złotych w 2018 r. (spadek aż o 13,6 punktu procentowego)" - napisano w komunikacie CASE.

Instytucja tłumaczy, że swoje szacunki opiera na danych Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów oraz pełnych szacunkach luki w VAT z 2016 r., które CASE opracowało dla Komisji Europejskiej, a także na założeniu stałej efektywnej stopy podatkowej w okresie 2016-2018. Dodano, że pełne szacunki luki będę opublikowane przez KE w późniejszym terminie.

]]


Właściciele lasów muszą opłacić podatek. Zbliża się termin pierwszej raty

Marz 08 2019 Wersja archiwalna

<![CDATA[

Co podlega opodatkowaniu? Przedmiot opodatkowania stanowią lasy, a zatem grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy – z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Kto płaci? Ustawodawca do zapłaty zobowiązał właścicieli, posiadaczy a także użytkowników wieczystych lasów.

Stawki podatku leśnego w 2019 roku

• od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,• dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50 proc. stawki określonej wyżej.Rada gminy może w uchwale obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

]]


Terminy opłat lokalnych w 2019 roku: Podatek rolny

Marz 08 2019 Wersja archiwalna

<![CDATA[

Podatek rolny opłacany jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Od użytków rolnych zajętych na działalność rolniczą należy zatem uiszczać kwartalnie podatek rolny. Stawka zależy od średniej ceny skupu żyta, ogłaszanej co roku przez GUS, choć gminy mogą ją obniżać. W 2019 podatek ten wynosi: dla gruntów gospodarstw rolnych - 135,9 zł od 1 ha przeliczeniowego, a dla pozostałych gruntów rolnych - 271,8 zł od 1 ha fizycznego. Podatnikom przysługuje jednocześnie szereg zwolnień i ulg.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej

Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

]]


Fiskus potwierdził prawo do optymalizacji na amortyzacji. Uwaga tylko na schematy podatkowe

Marz 08 2019 Wersja archiwalna

Można w taki sposób korzystać z amortyzacji, by odliczać odpisy wtedy, kiedy chcemy obniżyć przychód, a nie wtedy, gdy dochód jest i tak zwolniony z podatku albo gdy podatnik ma stratę – potwierdził niedawno szef Krajowej Administracji Skarbowej.


Fiskus potwierdził prawo do optymalizacji na amortyzacji. Uwaga tylko na schematy podatkowe

Marz 08 2019 Wersja archiwalna

<![CDATA[

Wydana przez niego 19 lutego 2019 r. opinia zabezpieczająca jest – w przeciwieństwie do poprzednich – wyjątkowo krótka, bo zarówno istotny dla sprawy stan faktyczny, jak i samo pytanie były w miarę proste. Spółka chciała wiedzieć, czy w czasie prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (dalej: SSE) będzie mogła obniżyć stawki amortyzacyjne dla niektórych środków trwałych. Chciała je zmniejszyć nawet do poziomu 1 proc. Nie mogła zrobić tego jeszcze bardziej, bo to oznaczałoby przerwę w amortyzacji, mimo używania środków trwałych. Przy czym taka przerwa jest możliwa – a nawet wskazana – w odniesieniu do składników majątku wykorzystywanych sezonowo. Co innego jednak, gdy maszyny i urządzenia są stale użytkowane.

Prawo bilansowe podchodzi do tego racjonalnie – amortyzacja ma odzwierciedlać faktyczną utratę wartości środków trwałych, co jest naturalną konsekwencją ich używania lub upływu czasu (art. 31 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości; t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351). Jak szybko składnik majątku traci na wartości – to ustala sam przedsiębiorca. Bierze pod uwagę m.in. liczbę zmian, na których pracuje środek trwały, jego wydajność mierzoną liczbą godzin jego pracy, liczbą wytworzonych produktów lub jeszcze innym miernikiem, a także przewidywaną cenę sprzedaży (art. 32 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Niestety, w podatkach nic takiego nie ma miejsca. Stawki amortyzacyjne ustalił Sejm. Są one podane w wykazach stanowiących załączniki do ustaw z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej: ustawa o PIT) i z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.; dalej: ustawa o CIT) i nie mają wiele wspólnego z faktycznym zużyciem składnika majątku.

TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. CAŁY ARTYKUŁ PRZECZYTASZ W TYGODNIKU GAZETA PRAWNA >>

]]


Godusławski: PiS dał nam podatkową lekcję patriotyzmu, która zasługuje na docenienie

Marz 08 2019 Wersja archiwalna

Czy można chwalić PiS? Mam grono znajomych, którzy interesują się polityką, ale elektoratem obecnie ekipy rządzącej nigdy się nie staną. Nie przekonuje ich patriotyczne wzmożenie, nie pochwalają rozdawania pieniędzy pod hasłem przywracania godności, nie godzą się na łamanie konstytucji nazywane reformami.


Godusławski: PiS dał nam podatkową lekcję patriotyzmu, która zasługuje na docenienie

Marz 08 2019 Wersja archiwalna

<![CDATA[

Moi znajomi odrzucają PiS jako całość, kpią z TVP i uważają, że będzie im za chwilę o wiele łatwiej rozmawiać z rodzicami, bo PRL-bis stanie się także ich doświadczeniem.

Skoro PiS nie szanuje demokratycznych reguł gry oraz społeczeństwa obywatelskiego, to – jak uważają – wszystkie owoce z tego drzewa muszą być zatrute. Ale tak nie jest – bo jeśli są jakieś działania, za które rządzącym można bić brawo, chwalić i prosić o więcej, to uszczelnienie systemu podatkowego. Politycy PiS tak dużo o nim mówią, że aż trudno w ten sukces uwierzyć, ale przybywa dowodów na jego potwierdzenie.

Dostarczył ich właśnie jeden z najlepszych (jeśli nie najlepszy) polski think tank zajmujący się polityką gospodarczą – CASE. Z wyliczeń jego ekspertów wynika, że luka w VAT w ubiegłym roku spadła do zaledwie 7,2 proc., z ponad 14 proc. w 2017 r. W ciągu dwóch lat udało się ją ograniczyć o 13,6 pkt proc. To bardzo dużo.

Ograniczenie luki to nie tylko zasługa skarbówki, prawdopodobnie nawet większość jej spadku to efekt bardzo dobrej koniunktury. Trzeba jednak docenić, że walka z oszustwami i wyłudzeniami stała się politycznym priorytetem. To nie tylko sposób na finansowanie programu 500+, ale przede wszystkim wyrównywanie szans uczciwych podatników konkurujących z tymi, którzy fiskusa wyprowadzają w pole. Możemy też dyskutować, na ile to zasługa skarbówki, a na ile blady strach, jaki padł na przedsiębiorców, gdy ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym został Zbigniew Ziobro. Ale efekt jest jednoznacznie pozytywny i chociaż nie można całości ani nawet większości zasług przypisywać państwu, to i tak duży plus dla rządzących, że dla oszustów podatkowych stosują zasadę: zero tolerancji.

Można czuć zmęczenie premierem Mateuszem Morawieckim, który uszczelnienie uczynił lejtmotywem wszystkich swoich wystąpień. Propaganda, która każe na ten sukces patrzeć nieufnie, nie powinna przysłaniać tego, że działania Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej przynoszą efekty. Mierników zwycięstw w tej walce jest wiele. Porażki też były, ale bilans netto wychodzi na duży plus.

Moment działania sprzyjał rządzącym, bo przy szybko rosnącym PKB i najlepszej od dekady koniunkturze podatnikom łatwiej było znieść nowe obciążenia związane z uszczelnieniem. Sprawdzenie, czy sukces jest trwały, przyjdzie wraz ze spowolnieniem gospodarczym. Wtedy dowiemy się, czy jest po stronie administracji podatkowej determinacja do działania, czy w imię podtrzymywania wzrostu oko fiskusa zostanie przymknięte.

Nikt nie jest patriotą, gdy chodzi o podatki – mówił George Orwell. Ta lekcja patriotyzmu, którą dał nam PiS, zasługuje na docenienie. 

]]


Podatek od nieruchomości w 2019 roku. Pierwsza rata do 15 marca

Marz 07 2019 Wersja archiwalna

Właściciele gruntów i budynków mają niewiele czasu by wywiązać się z obowiązków podatkowych. 15 marca mija termin opłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości.


Podatek od nieruchomości w 2019 roku. Pierwsza rata do 15 marca

Marz 07 2019 Wersja archiwalna

<![CDATA[

Podatek od nieruchomości opłacany jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Terminy te dotyczą jednak wyłącznie osób fizycznych. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Ile zapłacimy w 2019 roku? Więcej niż w latach ubiegłych za sprawą inflacji. Oto stawki podatku od nieruchomości w 2019 roku.

PODATEKMAKSYMALNA STAWKA W 2017 ROKUMAKSYMALNA STAWKA W 2018 ROKUMAKSYMALNA STAWKA W 2019 ROKUPodatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków0,89 zł  od 1 m2 powierzchni0,91 zł  od 1 m2 powierzchni0,93 zł od 1m2 powierzchni Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych4,54 zł od 1 ha powierzchni4,63 zł od 1 ha powierzchni4,71 zł od 1 ha powierzchniPodatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego0,47 zł od 1 m2 powierzchni0,48 zł od 1 m2 powierzchni0,49 zł od 1m2 powierzchniPodatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 2,98 zł od 1 m2 powierzchni3,04 zł od 1 m2 powierzchni3,09 od 1m2 powierzchniPodatek od budynków mieszkalnych 0,75 zł 1 m2 powierzchni użytkowej0,77 zł 1 m2 powierzchni użytkowej0,79 zł za 1 m2 powierzchni użytkowejPodatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10, 59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej10, 80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowejPodatek od budowli pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej7,90 od 1 m2 powierzchni użytkowej ]]


Rzecznik MSP: Przepisy dotyczące schematów podatkowych wykraczają poza cele dyrektywy UE

Marz 07 2019 Wersja archiwalna

<![CDATA[

Jak poinformowało w czwartek w komunikacie Biuro Rzecznika MŚP, Abramowicz zwrócił się do ministra finansów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych w zakresie raportowania schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules - MDR).

Wyjaśniono, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie raportowania schematów podatkowych. Stanowią one częściową implementację prawa UE, tzw. Dyrektywy MDR. "Regulacje te nakładają na przedsiębiorców obowiązki informacyjne i administracyjne, które zdaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wykraczają poza cele tzw. Dyrektywy MDR" - napisano w komunikacie.

Dodano, że minister finansów pod koniec stycznia 2019 r. wydał tzw. Objaśnienia podatkowe w zakresie nowych przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych. Według rzecznika nie wyczerpują one w sposób dostateczny wątpliwości związanych z raportowaniem schematów podatkowych, co więcej - tworzą nowe wątpliwości w kilku kwestiach.

W piśmie do Minister Teresy Czerwińskiej Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazuje na 14 wątpliwości związanych z raportowaniem schematów podatkowych, wymagających - jego zdaniem - dalszych wyjaśnień. Abramowicz zwraca uwagę m.in. na realizowanie przez przedsiębiorców nowych inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE).

"Poza tym chodzi m. in. o wyjaśnienie czy brak negatywnych konsekwencji, w przypadku opóźnionego raportowania, obejmuje również konsekwencje na gruncie Kodeksu karnego skarbowego. Jeśli tak, to uważam, że jest to wykroczenie przez Ministra Finansów poza kompetencje wynikające z art. 14a Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym objaśnienia podatkowe Ministra Finansów mogą być wydawane wyłącznie w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego" – mówi cytowany w komunikacie Abramowicz.

Jego wątpliwości budzą także objaśnienia Ministerstwa Finansów odnoszące się do konieczności raportowania schematu podatkowego innego niż transgraniczny.

"Jest to znaczne rozszerzenie unijnej dyrektywy. Minister Finansów nie jest uprawniony do dokonywania prowspólnotowej interpretacji przepisów prawa krajowego w zakresie, w którym przepisy krajowe wykraczają poza zakres regulacji wspólnotowych. Dyrektywa MDR nakłada obowiązek ujawniania informacji o schematach podatkowych występujących tylko w transakcjach transgranicznych, dopuszczając jedynie możliwość nałożenia obowiązków raportowania o schematach podatkowych również w stosunku do uzgodnień, które nie mają w sobie elementu transgranicznego" - zauważył rzecznik.

"Wdrożenie Dyrektywy MDR do krajowego porządku prawnego powinno zawierać szczegółowe regulacje w zakresie raportowania krajowych schematów podatkowych, a nie opierać się na regulacjach Dyrektywy dotyczących schematów transgranicznych" – wyjaśnił Abramowicz.

W jego ocenie doprecyzowania wymagają także m.in. to, "czy i w jakim zakresie tzw. Promotor może mieć możliwość rozpoznania korzyści podatkowych na podstawie regulacji podatkowych obowiązujących w innych niż Polska krajach".

Rzecznik zauważył, że w dotychczasowych objaśnieniach podatkowych Ministra Finansów wskazano, iż przejście na tzw. samozatrudnienie, mimo faktycznego wykonywania pracy w stosunku podporządkowania może być objęte obowiązkiem informacyjnym w zakresie raportowania schematów podatkowych.

"Zwróciłem się o określenie w jakich dokładnie przypadkach będzie konieczne raportowanie schematów podatkowych przez podatników przechodzących na tzw. samozatrudnienie. Czy mowa tu wyłącznie o sytuacji, w której podatnik - dotąd pracownik - rozwiązuje stosunek pracy ze swoim dotychczasowym pracodawcą i rozpoczyna świadczenie na rzecz byłego pracodawcy usługi jako przedsiębiorca, w ramach tzw. samozatrudnienia? Czy może dotyczy to każdej sytuacji, w której osoba fizyczna rozważa, czy podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę czy też rozpocząć współpracę jako przedsiębiorca działający w formie tzw. samozatrudnienia?" – pyta Rzecznik MŚP. 

]]


Podatki lokalne w 2019 roku: [SPRAWDŹ TERMINY]

Marz 07 2019 Wersja archiwalna

Właściciele nieruchomości, lasów lub gruntów rolnych muszą wywiązać się z obowiązków podatkowych. 15 marca mija termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.


Podatki lokalne w 2019 roku: [SPRAWDŹ TERMINY]

Marz 07 2019 Wersja archiwalna

<![CDATA[

Zarówno podatek od nieruchomości, jak i rolny i leśny opłaca się w 4 ratach. Pierwszy termin wywiązania się z tego obowiązku mija 15 marca. Kolejne raty należy opłacić kolejno do 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Podatek od nieruchomości w 2019 roku

Zgodnie z ustawą o podatkach lokalnych opłacić go muszą właściciele a także użytkownicy wieczyści gruntów i budowli. W tym roku na skutek inflacji, podatnicy zapłacą więcej. Obwieszczenie Ministra Finansów podaje górne granice podatków i opłat lokalnych. O konkretnej kwocie podatku decyduje gmina. Samorządowcy nie mogą jednak wyznaczyć opłaty wyższej niż ta, przewidziana w obwieszczeniu. Dowiedz się więcej>>>

Podatek rolny w 2019 roku

Od użytków rolnych zajętych na działalność rolniczą należy uiszczać kwartalnie podatek rolny. Stawka zależy od średniej ceny skupu żyta, ogłaszanej co roku przez GUS, choć gminy mogą ją obniżać. W 2019 podatek ten wynosi: dla gruntów gospodarstw rolnych - 135,9 zł od 1 ha przeliczeniowego, a dla pozostałych gruntów rolnych - 271,8 zł od 1 ha fizycznego. Podatnikom przysługuje jednocześnie szereg zwolnień i ulg. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>>

Podatek leśny w 2019 roku

Tu przedmiot opodatkowania stanowią lasy, a zatem grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy – z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Ustawodawca do zapłaty zobowiązał właścicieli, posiadaczy a także użytkowników wieczystych lasów. Dowiedz się, jakie stawki podatku obowiązują w tym roku>>>

Co istotne, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Zasada ta dotyczy zarówno podatku leśnego jak i rolnego.

]]


Podatek leśny w 2019 roku [PODATNICY, TERMINY, STAWKI]

Marz 07 2019 Wersja archiwalna

Właściciele lasów nie unikną opodatkowania. Zgodnie z ustawą o podatkach lokalnych są oni zobowiązani do uiszczenia podatku leśnego. Przypominamy o obowiązujących stawkach tego podatku i najważniejszych terminach.


Podatek leśny w 2019 roku [PODATNICY, TERMINY, STAWKI]

Marz 07 2019 Wersja archiwalna

<![CDATA[

Co podlega opodatkowaniu? Przedmiot opodatkowania stanowią lasy, a zatem grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy – z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Kto płaci? Ustawodawca do zapłaty zobowiązał właścicieli, posiadaczy a także użytkowników wieczystych lasów.

Stawki podatku leśnego w 2019 roku

od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50 proc. stawki określonej wyżej.

Rada gminy może w uchwale obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Kto nie musi płacić?

Podatnik uniknie zapłaty w przypadku posiadania lasu z drzewostanem w wieku do 40 lat, wpisanego do rejestru zabytków lub stanowiącego użytek ekologiczny. Do zwolnionych podmiotów należą też uczelnie, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty i instytucje naukowe i badawcze.

Kiedy i jak płaci się podatek?

Podobnie jak podatek rolny czy podatek od nieruchomości, osoby fizyczne powinny uiścić podatek rolny w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca.

Co istotne, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek można zapłacić przelewem na konto organu podatkowego. Osoby fizyczne mogą również płacić gotówką (jeżeli pobór podatku odbywa się w formie inkasa).

]]


Różnice kursowe i opcje. Jaki przychód, taki koszt

Marz 07 2019 Wersja archiwalna

Skoro przychód ze sprzedaży akcji w 2017 r. nie był zaliczany do zysków kapitałowych, to i różnice kursowe powstałe w związku z tą transakcją oraz koszty nabycia opcji walutowych, zabezpieczających te przychody powinny być kwalifikowane do pozostałych źródeł – stwierdził dyrektor KIS w interpretacji.


Fiskus może zarobić na przekształceniu we własność

Marz 07 2019 Wersja archiwalna

Jeśli użytkowanie wieczyste gruntu zostało ustanowione po 1 maja 2004 r., to opłaty z tytułu jego przekształcenia we własność są opodatkowane VAT – wyjaśnił wiceminister finansów Filip Świtała w odpowiedzi na poselską interpelację.


Korekta VAT nie wymaga ponownej rejestracji

Marz 07 2019 Wersja archiwalna

Skoro fiskus może żądać od wyrejestrowanego podatnika zapłaty daniny za miniony okres, to osoba, która zamknęła już firmę, również ma prawo do zwrotu nadpłaty – orzekł wczoraj NSA.


Wyrok TSUE. Przełom w walce z optymalizacjami podatkowymi

Marz 07 2019 Wersja archiwalna

Fiskus mógł kwestionować zwolnienie z podatku wypłacanych za granicę odsetek bądź dywidend, jeśli tylko miał uzasadnione podejrzenia o nadużyciu prawa.


Koła gospodyń wiejskich też rozliczą się z CIT

Marz 07 2019 Wersja archiwalna

Koła powstałe po 28 listopada 2018 r. mogą skorzystać z prawa do wydłużenia roku podatkowego. To oznacza, że pierwsze zeznanie podatkowe ( CIT-8 i CIT-8/O) złożą dopiero w 2020 r. Wówczas też będą musiały zapłacić należny podatek – poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów.